Frågor och svar

Om jag har barn som jag vill ska vara medlemmar i finländska församlingen i Norge?
Enligt norsk lagstiftning ska personer som fyllt 15 år själva anmäla sitt medlemskap till religiösa samfund. Som vårdnadshavare till barn under 15 år kan du bekräfta deras medlemskap. Om det finns två vårdnadshavare ska båda undertecka bekräftelsen. Blanketten för barn under 15 år kan man ladda ner härÖppna länk i ny flik. Skriv den ut för varje barn, fyll i, underteckna och skicka till församlingskansliet:
Den finske menigheten i Norge
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
Kontakta församlingskanslietÖppna länk i ny flik om du behöver hjälp.

Jag är osäker om jag eller mitt barn är medlem i ett tros- eller livsåskådningssamfund i Norge. Vad kan jag göra? 
För att veta om du är eventuellt registrerad som medlem i Den norske kirken: Webbplatsen till Den norske kirkeÖppna länk i ny flik.
Om du bor i Norge och är osäker på till vilket tros- eller livsåskådningssamfund du hör kan du telefonera och begära upplysningar om dig själv och dina barn av myndigheterna:
”Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der du kan be om innsyn i opplysninger om deg selv, er 75 00 75 00.”
Barne- og familiedepartementetÖppna länk i ny flik
Svaret sänds per brev till den adress som har registrerats för vederbörande i befolkningsregistret i Norge (Det sentrale folkeregister).

Vad förändrades 1.1.2017?
Norges kulturministerium har ändrat sin medlemspraxis för församlingar i den finländska, svenska och isländska folkkyrkan. Statens stöd har tidigare baserat sig på ett register från Befolkningsregistercentralen över i Norge bosatta medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I somras 2016 meddelade kulturministeriet att dessa medlemsförteckningar från myndigheterna i grannländerna inte längre duger som medlemsregister.

Alla medlemmar måste med sin egen underskrift bestyrka sin vilja att vara medlemmar av den finländska församlingen och själv skicka in blanketten per post till församlingen. Det är också möjligt att bekräfta sitt medlemskap med en elektronisk blankett.

Vilken nytta har jag av att bekräfta mitt medlemskap?
Som medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och bosatt i Norge påverkar du möjligheterna att bygga vidare på kyrkans stödnät för utlandsfinländarna i Norge: Finländarna bevarar sin möjlighet att tala med en finländsk präst på sitt modersmål, få en präst att sköta kyrkliga förrättningar (t.ex. dop, vigsel) avgiftsfritt och delta i finländska församlingens evenemang runtom i landet (t.ex. adventskyrkorna).

Kostar det något?
Nej, eftersom Norge inte har någon separat kyrkoskatt. Norska staten betalar ekonomiskt understöd från skattemedel till “religions- och livsåskådningssamfund”, motsvarande den statliga finansiering som reserverats för medlemmar i Norska kyrkan. Den finländska församlingen i Norge klarar sig med det offentliga understödet och tar därför inte upp någon medlemsavgift.

Och om jag inte bekräftar mitt medlemskap?
Då får finländska församlingen inte det statliga understöd som kunde beräknas för dig och din andel av understödet kvarstår hos norska staten.

Kan jag samtidigt vara medlem i Norska kyrkan?

Det står i stadgarna till den finländska församlingen i Norge (14.3.2018): "Om en församlingsmedlem har blivit eller blir medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke) förlorar medlemmen inte sitt medlemskap i församlingen, men raderas från förteckningen över medlemmar som berättigar församlingen till statligt stöd i Norge."
Om du ska bli medlem i den norska kyrkan, kontakta församlingskanslietÖppna länk i ny flik för att vi noterar det riktigt i vårt medlemsregister.