Frågor och svar

Hur registrerar jag mitt/mina barns medlemskap till Den finländska församlingen i Norge?

Enligt norsk lag kan man som 15-åring själv bestämma vilket trossamfund man vill tillhöra. Då använder man blanketten för vuxna och fyller själv i och signerar egenhändigt bekräftelsen för sitt medlemskap.

För barn under 15 år krävs att båda förmyndarna signerar blanketten för barn.

Lasta ned blanketten för bekräftelse av medlemskap för barn under 15 år.
Printa ut en egen blankett till varje barn.

Valmöjligheter till hur du sänder blanketten.Öppna länk i ny flik

Ta kontakt med församlingens kansliÖppna länk i ny flik om du behöver hjälp.

Jag är osäker på om jag eller mina barn tillhör något annat tros- eller livsåskådningssamfund i Norge. Vad kan jag göra?

Du kan kontrollera, om du tillhör Den norska kyrkan direkt på denna hemsida.Öppna länk i ny flik

Om du inte är säker på, vilket annat tros- eller livsåskådningssamfund (tros- og livssynssamfunn) du eller ditt/dina barn tillhör kan du få upplysningar om detta genom att ringa: Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn, tel. 75 00 75 00.

Barne- og familiedepartementetÖppna länk i ny flik

Du får då skriftligt svar till den adress var du är uppförd i Det norska befolkningsregistret (Det sentrale folkeregister).

Måste jag betala något?

Medlemskapet kostar dig ingenting. Den norska staten betalar ut statligt understöd till ”tros- och livsåskådningssamfund”, som motsvarar de statliga medel, som är reserverade för Den norska kyrkans medlemmar. Den finländska församlingen i Norge klarar sig på detta statliga understöd och därför tar vi inte in en medlemsavgift.

I Norge uppbärs ingen separat kyrkoskatt. Det religiösa understödet, som omfattas av allmänna skatter, kvarstår hos Den norska staten, när den från Finland till Norge flyttade kyrkomedlemmen varken är medlem av Den norska kyrkan eller något annat tros- och livsåskådningssamfund i Norge.

Medlemskapet kostar dig alltså ingenting, när du bekräftar ditt medlemskap i Den finländska församlingen i Norge.

Vad har jag eller andra finländare för nytta av att bekräfta vårt medlemskap?

Den finländska församlingen i Norge är en av Den finska kyrkans församlingar som verkar utomlands. Medlemskapet kostar ingenting. Finländarnas präst reser utan extra kostnad till olika delar av Norge för att träffa medlemmarna, döpa barn, förrätta vigslar och begravningar. Vi upprätthåller stödnät för finländare och deras anhöriga som är bosatta i Norge.

När du som finländare bosatt i Norge fortsätter att vara medlem av Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, medverkar du till att vi kan fortsätta upprätthålla kyrkligt finskt arbete i form av stödnät för finländare i Norge. Finländarna behåller således sin möjlighet till att kommunicera på sitt modersmål finska eller svenska med den finländska prästen. Prästen kan resa till kyrkliga förrättningar (t.ex. dop, vigslar) utan extra kostnad och finländarna kan delta i Den finländska församlingens sammankomster på olika håll i landet (t.ex. adventskyrkorna).

Vad sker om jag inte bekräftar mitt medlemskap?

Då kan Den finländska församlingen i Norge inte använda din andel av det statliga offentliga understödet till finländarnas förmån. Din andel kvarstår hos Den norska staten och kan brukas till andra ändamål, om du inte bekräftar ditt medlemskap.

Kan jag samtidigt vara medlem av Den norska kyrkan? (Den norske kirke)

I reglerna till Den finländska församlingen i Norge står det (14.3.2018): ”Om en församlingsmedlem har blivit eller blir medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke) förlorar medlemmen inte sitt medlemskap i kyrkan, men raderas från förteckningen över medlemmar som berättigar församlingen till statligt stöd i Norge.”

Den 1.1.2021 tredde en ny religionslag i Norge i kraft. Om du är medlem i Den norska kyrkan (Den norske kirke), kan du fortsätta att vara medlem också i Den finländska församlingen i Norge, men du bör meddela oss på församlingens kansli om saken. Då går det statliga understödet till Den norska kyrkan.

Om du är medlem av Den norska kyrkan eller vill bli medlem av Den norska kyrkan, ring Den finländska församlingens kansli.Öppna länk i ny flik När du kontaktar oss på församlingens kansli kan vi föra in de rätta anteckningarna i medlemsregister.

Den 01.01.2021 tredde en ny religionslag i Norge i kraft. Var finner jag den?

Den nya religionslagen heter ”Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)”. Du kan till exempel lära dig mer om Norges nya religiösa lagstiftning och dess tillämpning här:

StatsforvalterenÖppna länk i ny flik