Årsberättelse 2023

Godkänd på årsmötet den 18.3.2024

1 Den finländska församlingen i Norge och dess medlemmar

Norges finländska församling är en del av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas arbete för finländare utomlands. Församlingen grundades 1994 som ett resultat av förhandlingar mellan statliga och kyrkliga representanter från Norge och Finland. Den verkar som religiöst samfund i hela landet i enlighet med norsk lagstiftning.

De personer som är fast bosatta i Norge och som är medlemmar i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan vara medlemmar i församlingen. Eftersom Norge inte tar ut separat kyrkoskatt kan religiösa samfund efter ansökan få offentligt stöd av norska staten och kommunerna för sin verksamhet. Norges nya lag om religionsfrihet som trädde i kraft i början av år 2021 förutsätter att anmälan till ett norskt religiöst samfund sker personligen.

Kyrkostyrelsen gör med stöd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) upp en förteckning över de medlemmar i Finländska kyrkan som är fast bosatta i Norge. Man har utgående från Kyrkostyrelsens förteckning kontaktat alla medlemmar och begärt att de också bekräftar sitt medlemskap i den finländska församlingen i Norge. I början av år 2023 hade församlingen 2 558 medlemmar som berättigar till offentligt stöd av den norska staten.

 

2 Församlingens förvaltning

2.1 Årsmöte [Årsmøte]

Årsmötet av den finländska församlingen i Norge hölls som distansmöte (Zoom och telefon) 28.3.2023. Enligt det år 2019 godkända årsmötets stadgar kan man delta i årsmötet med hjälp av elektroniska hjälpmedel.

2.2 Kyrkorådet [Styre]

Efter årsmötet 2023 bestod kyrkorådet av följande medlemmar:

Minna Laru, Trondheim – ordförande [styreleder]

Sanna Frew, Oslo – vice ordförande [nestleder]

Jouni Carlsson, Nittedal

Kirsti Kuosa, Tromsö

Riitta Helgestad, Hamar

Anssi Elenius, Oslo, finländarnas präst – sekreterare [daglig leder]

Dessutom hade kyrkorådet två suppleanter:

Hanna Karlsson, Ullensaker 

Eeva Jansson, Bergen

År 2023 sammanträdde kyrkorådet 11 gånger. Kyrkorådets möten hölls i huvudsak på distans.

2.3 Hyreslokaler som församlingen använt

Församlingens kansli finns sedan våren 2017 i en hyrd lokal i Norska kyrkans förvaltningsbyggnad (Kirkens hus, Oslo). Nära kontakter till Norges kyrka är en fördel för den finländska församlingens arbete. Därför har man förlängt hyresavtalet och ingått avtal om att flytta kontorslokaler till det nya Kyrkans hus som är under planering. Det nya huset blir färdigställt sommaren 2026.

För gudstjänster och övrig verksamhet i Oslo, som vanligtvis anordnats ungefär en gång i månaden, har man som vanligt hyrt lokaler av den svenska Margaretakyrkan. Hyran för lokalerna har betalats i enlighet med antalet evenemang.

I Bergen (Nykirken menighetshus) har man varje vecka hyrt en församlingslokal för barnklubbens sammanträden.

För kyrkliga förrättningar, gudstjänster och övriga evenemang i andra delar av Norge har man i första hand enligt behov hyrt Norges kyrkas församlingslokaler. Ibland har man inte behövs betala någon hyra alls för lokalerna.

2.4 Upprätthållande av medlemsregistret och församlingens kontor

Efter medlemsprojektet hösten 2021 och våren 2022 har upprätthållandet av medlemsregistret ingått i församlingens administrativa rutiner.

Kyrkorådet började rekryteringen av en kommunikationsansvarig i slutet av 2022. 17 ansökningar inkom till tjänsten som kommunikationsansvarig. Till kommunikationsansvarig valdes Roosa Marjaniemi, som började sin tjänst den 1.3.2023 

Församlingskoordinatorn Lilli Snellman sa upp sig från sin tjänst i slutet av februari. Församlingskoordinatorns arbetsuppgifter blev uppdelade och medlemssekreterare Mia Moss har skött  vissa områden på arvodesbasis. Rekryteringen av en ny församlingskoordinator startade i december 2023.

Församlingens präst Anssi Elenius, avgick från Den finländska församlingen i Norges tjänst sommaren 2023 och rekryteringen av en ny präst påbörjades i juni med hjälp av Den evangelisk-luterska kyrkan i Finlands enhet för arbete bland finländare utomlands.

Det emottogs 13 sökande till tjänsten som präst. Den första omgången av intervjuer hölls i Helsingfors i slutet av augusti, varefter de tre starkaste kandidaterna bjöds in till Oslo för en andra intervju i september. Till tjänsten valdes Päivi Aikasalo, som började sin tjänst den 1.1.2024.

2.5 Ekonomi

År 2023 hade finländarnas präst, kyrkorådets ordförande och viceordförande samt församlingskoordinatorn haft användarrättigheter till församlingens bankkonton. I enlighet med kyrkorådets regler tecknas församlingens namn [signaturrett] av kyrkorådets ordförande [styreleder] och vice ordförande [nestleder] tillsammans [i felleskap]. Den av Kyrkorådet beviljade rätten att sköta ekonomiärenden [prokura] har avslutats då Lilli Snellman och Anssi Elenius avgick sina tjänster. Ekonomiuppföljningsgruppen som grundats av kyrkorådet samlats kontinuerligt. 

Församlingens bokföring har skötts av BDT Viken Regnskap AS. Församlingen har i bruk ett elektroniskt bokföringssystem, som minskar antalet rutiner som utförs på kontoret. Fakturorna kommer till det elektroniska bokföringssystemet och bokföraren konterar dem före betalningarna godkänns för betalning i banken. Alla medlemmar i kyrkorådet har tillträde till att följa med församlingens ekonomi i det elektroniska bokföringssystemet. Enskilda manuella gireringar i nätbanken förutsätter godkännande av minst två personer.

Revisionen har skötts av BDO AS (statsautorisert revisor Erik H. Lie).

 

3 Församlingens tillställningar och den finländska prästens arbete

3.1 Gudstjänster och övriga tillställningar på olika håll i landet

År 2023 genomfördes samma mängd gudstjänster som året innan. Efter adventsgudstjänsterna bjöd församlingen på kyrkkaffe och kaka om det inte hade stämts av på annat sätt med den lokalabefolkningen eller med den finländska föreningen på plats.

Adventskyrkorna genomfördes tidsenligt med hjälp av tre vikarierande präster. Den evangelisk-luterska kyrkan i Finlands enhet för arbete bland finländare utomlands. hjälpte till med rekryteringen av de vikarierande prästerna.

Babycafé i Oslo samlades en gång i veckan i läsesalen i Margaretakyrkan. Den leddes tills mars 2023 av försam lingskoordinatorn Lilli Snellman och resten av året av har Anniina Reinholdtsen varit ledare för gruppen mot arvode. Finländska sångkvällar anordnades nästan varje vecka. Peetu Karjalainen har lett sångkvällarna mot arvode.

I Bergen ordnades den finska barnklubben som samlas varje vecka fortfarande av Katrin Sofia Heyland på volontärsbasis.

Musikerna som uppträtt på finländarnas gudstjänster runt om i landet har fått adekvata arvoden. Från Oslo ordnades vårutflykt till Søsterkirkene i Gran och höstutflykt till Ramme i Hvitsten.

Statistik över gudstjänster och övriga evenemang under 2023 finns som bilaga till årsberättelsen.

3.2 Församlingens kommunikation

Information om aktuella frågor publicerades på församlingens webbplats (finskekirken.no), och församlingens Facebook-sida uppdaterades regelbundet.

Församlingens medlemstidning, Kirkonkukko–Kyrktuppen, publicerades i maj och november. Tidningen skickades till alla hem i vilka det bor en medlem i Finländska kyrkan som har bekräftat sitt medlemskap. Upplagan var 2 800 st.

Roosa Marjaniemi, som började som kommunikationsansvarig i marsmånad har utarbetat en kommunikationsplan för församlingen och har genomfört kommunikation i enlighet med planen.

3.3 Kyrkliga förrättningar och själavård på modersmålet

Församlingens medlemmar och deras närstående har möjlighet att begära kyrkliga förrättningar av finländarnas präst. Församlingen står för resekostnaderna när finländarnas präst besöker en medlem i den finländska församlingen i Norge.

Finländarnas präst i Norge Anssi Elenius förrättade under 2023 tre dop, tre vigslar och fyra jordfästningar på olika håll i Norge. I tillägg förrättade de vikarierande prästerna tre dop under perioden november-december. Under de kyrkliga förrättningarna och förberedelserna av dem användes ofta flera språk: finska, svenska, norska och engelska.

Finländarnas präst besökte också finländare i fängelse, på sjukhus eller vårdinrättningar om så önskades. I den personliga själavården fick församlingsmedlemmarna pastoral hjälp för livets utmaningar på sitt eget modersmål.

3.4 Volontärer och de viktigaste samarbetsaktörerna

Omkring tio personer hjälper vanligtvis till med att ordna kyrkkaffen i Oslo. Två frivilliga har arbetat med uppgifter som kyrkvaktmästare i Oslo. I andra delar av landet deltog omkring 80 volontärer med att genomföra evenemangen.

De viktigaste samarbetsaktörerna för Den finländska församlingen i Norge år 2023 var:

• Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, enheten för arbete bland finländare utomlands

• Finlands ambassad i Oslo

• Finländska sällskap och norsk-finska föreningar verksamma runt om i Norge

• Svenska kyrkan i Norge (Margaretakyrkan i Oslo)

• Den islandske menigheten i Norge

• Den norske kirke

• Den svenska kyrkans arbete på finska

• Norges kristne råd

• Finsk-norska kulturinstitutet (FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt)