Plan 2023

Godkänd på årsmötet den 28.3.2023

Församlingen för medlemmar i Finländska kyrkan i Norge

Den finländska församlingen i Norge arbetar för de finländares väl som är bosatta i Norge och stöder medlemmarna Finlands evangelisk-lutherska kyrka i deras liv som kristna. I enlighet med syften för Finländska kyrkans utlandsarbete bygger församlingen ett stödnätverk tillsammans med finländarna och deras närstående.

Ny organisation och nya anställda i huvudsyssla

Under år 2023 för kyrkorådet församlingens utvecklingsprojekt, vars mål är att förnya organisationen så att den mer mångsidigt betjänar medlemmar som bor på olika håll i Norge i olika livssituationer.

I Norges församling arbetar år 2023 tre anställda i huvudsyssla: Finländarnas präst, kommunikationsansvariga och församlingskoordinatorn. De har ett nära samarbete för att ordna församlingens tillställningar och för medlemmarnas väl. Varje anställd svarar för sitt eget uppgiftsområde till kyrkorådet.

Tillsammans med kyrkorådet utarbetar anställda bland annat församlingens kommunikationsplan tillsammans med kyrkorådet under år 2023. Samtidigt funderar man på församlingens strategiska möjligheter i framtiden. Infallsvinklarna till detta arbetet baseras på kristna värderingar. Ansvaret för hela skapelsens välbefinnande och frågor som gäller människans moral är vår tids utmaningar. Församlingen i Norge bygger en trygg framtid tillsammans med sina medlemmar. Även under 2023 främjar vi i församlingens liv möjligheter att uppleva en sådan kristen närvaro som ger hopp, väcker tro och hjälper en att älska.

Förutom ordinarie anställda anställer församlingen på arvodes- och volontärbasis vid behov. Med personernas arbetsinsats sköter man t.ex. om regelbunden klubbverksamhet och medlemsprojekt. Dessutom har musikerna som uppträtt på finländarnas gudstjänster på olika håll i landet fått adekvata arvoden.

Gudstjänster och tillställningar runt om i Norge

Församlingen strävar efter att ordna lika många tillställningar år 2023 som före pandemin. De traditionella finländska gudstjänsterna med tillhörande kyrkkaffen som ordnas särskilt före jul och regelbunden klubbverksamhet som ordnas i stora städer, betyder mycket för finländarna som bor i Norge.

Finländarnas präst planerar under år 2023 gudstjänster och andra kyrkliga tillställningar på olika håll i Norge tillsammans med kommunikationsansvariga och församlingskoordinatorn. Samarbetet fortsätter med finländska samfund och norsk-finska föreningar. Syftet är att finna aktuella sätt att stödja finländare och deras närstående bosatta på olika håll.

Förutom gudstjänster reser finländarnas präst i Norge till olika delar av landet för kyrkliga förrättningar. Prästens grundläggande arbete möter församlingsmedlemmarna och deras närmaste personligen och skapar en särskild möjlighet att uppleva glädje i festliga stunder och finna tröst i sorgen på det egna modersmålet.

Under år 2023 deltar finländarnas präst i Norge i projektet av Kyrkostyrelsens enhet för arbete bland finländare utomlands, som inleddes på sommaren 2022. Tillsammans med de kyrkligt anställda i andra Europas länder samt seminarier och arbetsgrupper skapas nya sätt för att beakta unga vuxna som studerar och arbetar utomlands. Enligt statistiken återvänder cirka hälften av dem som studerar en hel examen utomlands till Finland, så att öka kännedomen om närvaron av den närmaste finländska församlingen och stödet som den erbjuder betonas också i Norge.

I Oslo ordnas finländarnas gudstjänster en gång i månaden bortsett från semestertiderna. I de övriga större städerna i Norge (Tromsø, Bergen, Trondheim och Stavanger) ordnas gudstjänster två eller tre gånger. I Finnmark ordnas traditionella adventskyrkor i november–december. Under sommaren ordnas kyrklig verksamhet ute i naturen tillsammans med de olika orternas Finland-föreningar och församlingar i den norska kyrkan.

Babyklubben i Oslo och Barnklubben i Bergen samlas varje vecka. I Tromsö planerar man tillställningar dit man särskilt ska bjuda in barnfamiljer.

Finländarnas sångkvällar i Oslo fortsätter under ledning av en ledare som arbetar på arvodesbasis, målet är att bilda en finsk kör av gruppen. Torsdagsklubben fortsätter träffas i Oslo cirka en gång i månaden.

Medlemskampanjer för att nå ut till finländare som flyttar till Norge

Församlingen verkar i enlighet med den norska lagstiftningen och de statliga myndigheternas bestämmelser som ett registrerat religiöst samfund. Den nya religionslagstiftningen som trädde i kraft i Norge 1.1.2021 förutsätter att anmälan till ett norskt religiöst samfund sker personligen. Därför tar församlingens kontor kontakt med medlemmar i Finländska kyrkan som nyligen flyttat till Norge fyra gånger per år per brev och telefon.

Metoderna som utvecklades under medlemsprojektet, som pågick från september 2021 till slutet av mars 2022, för att kontakta finländska kyrkomedlemmar som bor i Norge och uppdatera kyrkoböckerna, hjälper till med att genomföra medlemskampanjer och upprätthålla medlemsregistret som en del av det regelbundna arbetet som utförs på församlingens kansli.

På basis av den lista som Kyrkostyrelsens enhet för arbete bland finländare utomlands har levererat, skickar församlingens kansli ett välkomstbrev till alla medlemmar i Finlands kyrka som flyttar till Norge. För dem som flyttat till Norge framhåller vi att det i Norge inte finns en separat kyrkoskatt och att staten stöder alla registrerade religiösa organisationer ekonomiskt till följd av den norska lagstiftningen. Stödandelen som redan betalts i samband med skatter återförs till nytta för medlemmarna i Finlands kyrka endast när en i Norge fast bosatt person också personligen har bekräftat sitt medlemskap i Norges finländska församling.