Plan 2022

Godkänd på årsmötet den 22.3.2022

Ett stödnätverk för medlemmar i Finlands kyrka i Norge

Den finländska församlingen i Norge arbetar för de finländares väl som är bosatta i Norge och strävar efter att stötta den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands medlemmar i deras liv som kristna. I enlighet med syften för kyrkans utlandsarbete bygger församlingen ett stödnätverk tillsammans med finländarna och deras närmaste.

Pandemin har även lamslagit förverkligandet av församlingens evenemang och förhindrat medlemmarna från att träffa varandra. Det verkar troligt att verksamhetens återuppbyggnad kan inledas år 2022 och att det blir möjligt att fortsätta traditionella gudstjänster och regelbunden klubbverksamhet.

Finländarnas präst genomför kyrkliga förrättningar i Norge och träffar personligen församlingsmedlemmar och deras närstående. Prästens grundläggande pastorala arbete skapar för församlingsmedlemmar en särskild möjlighet att uppleva glädje i festliga stunder och finna tröst i sorgen.

Medlemsprojektet avslutas, men medlemskampanjerna fortsätter

Församlingen verkar som religiöst samfund i enlighet med den norska lagstiftningen och de statliga myndigheternas bestämmelser. Ändringen som kulturministeriet överraskande genomförde gällande stödrutinerna sommaren 2016 påverkar fortfarande i hög grad församlingens officiella medlemsantal. Den nya norska religionslagen som trädde i kraft i början av år 2021 förutsätter att anmälan till ett norskt religiöst samfund sker personligen. Under fem och ett halvt års tid (hösten 2016, åren 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021) har det till medlemsregistret samlats in bekräftelser av 2 571 medlemmar, vilket utgör 62 % av antalet godkända medlemmar år 2016.

Medlemsprojektet som inleddes i september år 2021 avslutas i slutet av mars. Metoderna som utvecklats under projektet för att kontakta finländska kyrkomedlemmar som bor i Norge och uppdatera kyrkoböckerna kan utnyttjas, eftersom underhåll av medlemsregistret blir en del av det regelbundna arbetet som utförs på församlingens kontor. I framtiden är det mycket viktigt att informera finländare som flyttar till Norge om möjligheterna som medlemskapet i församlingen ger, så medlemskampanjer för personer som flyttat till Norge blir en del av kontorets grundläggande arbete.

På basen av den lista som Kyrkostyrelsens enhet för arbete bland finländare utomlands har levererat, skickar församlingens kontor ett välkomstbrev till alla medlemmar av kyrkan i Finland som flyttar till Norge. För dem som flyttat till Norge betonas det att det i Norge inte finns kyrkoskatt och att skattebetalarna till följd av de norska bestämmelserna inte har möjlighet att undvika den religiösa andelen. Stödandelen som redan betalts i samband med skatter återförs till nytta för finländska kyrkomedlemmar endast när den som är fast bosatt i Norge personligen bekräftar sitt medlemskap i Den finländska församlingen i Norge.

Utveckling av organisationen och rekrytering av nya arbetstagare

Under år 2022 fortsätter kyrkorådet att utveckla församlingens arbete och verksamhet. Målet är att förnya församlingens organisation så att den bättre betjänar medlemmar runt om i Norge i olika livssituationer.

Av kyrkorådets arbete granskas även församlingens stadgar och förändringar till dem kan föreslås på årsmötet. Om möjligt tas dessa i bruk under 2022. Samtidigt försöker man rekrytera två nya arbetstagare, som arbetar tillsammans med finländarnas präst och rapporterar för sina egna ansvarsområden till kyrkorådet. Under våren skulle man rekrytera en församlingskoordinator och under hösten en kommunikationsansvarig. Från och med början av 2023 skulle församlingen ha tre heltidsanställda arbetstagare.

Gudstjänster och evenemang åter runt om i Norge

Finländarnas präst förrättar gudstjänster och övriga kyrkliga evenemang under året i mån av möjlighet. Prästen fortsätter att utveckla samarbetet med finländska samfund och norsk-finska föreningar runt om i Norge. I detta arbete kommer församlingskoordinatorn att stödja utvecklingen av församlingens arbete med sin egen insats. Syftet är att finna nya sätt att stötta finländare och deras närmaste bosatta på olika håll.

I Oslo kan man troligtvis återigen förrätta finländska gudstjänster varje månad. I de övriga större städerna i Norge (Tromsö, Bergen, Trondheim och Stavanger) strävar man till att återgå till samma antal gudstjänster som före pandemin. I Finnmark ordnas traditionella adventskyrkor i november–december. Under sommaren ordnas kyrklig verksamhet ute i naturen tillsammans med de olika orternas Finland-föreningar och Den norska kyrkan.

I Oslo samlas babycaféet varje vecka och i Bergen samlas barnklubben var annan vecka. I Tromsö strävar man till att få igång ny regelbunden verksamhet för bl.a. barnfamiljer. Den finska kören i Oslo fortsätter övningarna om man kan hitta en ny ledare för den. Torsdagsklubben fortsätter träffas i Oslo varje månad.

Under 2022 främjas möjligheter att uppleva en sådan kristen närvaro som väcker hopp, återupplivar tro och skapar kärlek.