Årsmöte

Årsmötet är högsta beslutande organet i den finländska församlingen i Norge. Årsmötet hålls minst en gång per år och senast i slutet av mars.

Årsmötet 2021 arrangeras på torsdag den 11 mars 2021 kl. 18.

Ärenden vid mötet

 1. Mötets öppnande
   
 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare,
  två protokolljusterare och rösträknare
   
 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
   
 4. Godkännande av mötets arbetsordning
   
 5. Årsberättelse 2020
   
 6. Godkänt bokslut 2020
   
 7. Verksamhetsplan och budget för året 2021
   
 8. Val av:
  • Kyrkorådets ordförande för en period av två år
   Valberednings förslag: Riitta Helgestad, Hamar
    
  • En ledamot i kyrkorådet för en period av två år
   Valberednings förslag: Hanna Karlsson, Ullensaker
    
  • En ledamot i kyrkorådet för en period av två år
   Valberednings förslag: Sanna Frew, Oslo
    
  • En suppleant i kyrkorådet för en period av två år
   Valberednings förslag: Eeva Jansson, Bergen
    
  • Valberedning för det nästa årsmötet
    
  • Auktoriserad revisor för år 2021

    
 9. Mötets avslutande