Församlingens stadgar

Godkänd på årsmötet den 22.3.2022

Den finske menigheten i Norge – 
Norjan suomalainen seurakunta – Den finländska församlingen i Norge

    1    Syfte och namn

Den finländska församlingen i Norge är en del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands arbete bland finländare utomlands. Församlingen hjälper och stöttar finländarna i Norge och deras närmaste genom att bygga ett kristet skyddsnät. Församlingen använder sig av följande namn i olika språkliga sammanhang: Norjan suomalainen seurakunta – Den finländska församlingen i Norge – Den finske menigheten i Norge. Församlingen följer den finländska evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse.

    2    Juridisk form och säte

Den finländska församlingen i Norge är ett trossamfund (trossamfunn) som lyder under norsk lag och som svarar själv för sin verksamhet och ekonomi (selveiende). Församlingen grundades 23.3.1994 och har sitt säte i Oslo. Dessa stadgar godkändes på årsmötet 22.3.2022 och ersätter tidigare stadgar (från 14.3.2018, 14.11.2005 och 23.3.1994).

    3    Medlemmar

Medlem i den finländska församlingen i Norge kan vara den som är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och fast bosatt i Norge. Därtill kan man med kyrkorådets beslut ta som medlem en döpt person som bor i Norge och som har en nära koppling till den finländska kyrkan, men som inte har möjlighet att bli medlem av kyrkan i Finland.
Församlingen för i samarbete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ett register över sina medlemmar i enlighet med norsk lag.
Om en församlingsmedlem har blivit eller blir medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke) förlorar medlemmen inte sitt medlemskap i kyrkan, men raderas från förteckningen över medlemmar som berättigar församlingen till statligt stöd i Norge. Samma gäller även de medlemmar för vilka församlingen av andra orsaker inte har rätt att anhålla om statligt stöd i Norge.

    4    Årsmöte (årsmøte)

Årsmötet är högsta beslutande organet i den finländska församlingen i Norge. Årsmötet hålls minst en gång per år och senast i slutet av mars.
Kallelse till årsmötet sker enligt kyrkorådets (styre) beslut senast fyra veckor före mötet.
På årsmötet har alla församlingsmedlemmar som fyllt 18 år rösträtt och rätt att kandidera.
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:
    1    Årsberättelse (årsrapport)
    2    Godkänt bokslut (regnskap i revidert stand)
    3    Eventuella motioner som kyrkorådet haft tid att behandla (innkomne forslag)
    4    Verksamhetsplan och budget (budsjett)
    5    Val:
        a. Kyrkorådets ledamöter (styremedlemmer)
        b. Valberedning (valgkomite)
        c. Auktoriserad revisor (statsautorisert revisor)
Det finns separata stadgar för hur årsmötet ska genomföras. Dessa har godkänts av årsmötet.

    5    Kyrkorådet (styre)

Församlingens verksamhet leds mellan årsmötena av kyrkorådet.
Kyrkorådet i den finländska församlingen i Norge består av följande sex ledamöter och två suppleanter:
    •    Kyrkorådets ordförande (styreleder) som väljs av årsmötet för två år.
    •    Två ledamöter med en mandatperiod på två år som väljs udda år.
    •    Två ledamöter med en mandatperiod på två år som väljs jämna år.
    •    Den finländska prästen är permanent ledamot i kyrkorådet.
    •    Två suppleanter med en mandatperiod på två år som väljs växelvis en i taget varje kalenderår. Om någon av kyrkorådets ledamöter lämnar sitt uppdrag mitt i en mandatperiod ersätts denne av den suppleant som valts samma år.

Kyrkorådet har i uppgift att:
    1    Tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands Kyrkostyrelse utse en finländsk präst.
    2    Verkställa årsmötets beslut.
    3    Besluta om församlingens verksamhet.
    4    Övervaka församlingens ekonomi. Tillgångar kan användas endast för arbete som utförs för finländare i Norge och deras närmaste i enlighet med bestämmelserna för offentligt stöd som anhålls i Norge och Norges lagstiftning.
    5    Utse en person som svarar för administrationen för en angiven period.
    6    Besluta om godkännande som medlem för personer,
 som inte har någon möjlighet att ansluta sig till kyrkan i Finland.

Vid behov deltar även församlingens övriga arbetstagare i kyrkorådets möten.
Rätt att teckna församlingens firma (signatur) innehas av kyrkorådets ordförande (styreleder) och kyrkorådets sinsemellan valda medlem tillsammans. Kyrkorådet kan bevilja övriga personer personlig rätt att teckna församlingens firma (prokura) i ärenden som gäller den praktiska verksamheten.
Församlingen kan betala ersättning till kyrkorådets ledamöter enligt norsk lag. Årsmötet besluter om principerna för arvoden som betalas till kyrkorådets medlemmar.
Det finns separata stadgar för hur årsmötet ska genomföras. Dessa har godkänts av årsmötet.

    6    Ändring av stadgar och nedläggning av församlingen

Motioner om ändring av stadgarna behandlas på årsmötet. Kyrkorådet ska be Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands kyrkostyrelse att godkänna sådana motioner, och ändring av stadgarna kräver 2/3 röstmajoritet på årsmötet.
Beslut om nedläggning av församlingen och dess verksamhet ska fattas tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands Kyrkostyrelse. Efter nedläggning ska församlingens medel komma Norges finländska kristna till gagn.