Årsberättelse 2021

Godkänd på årsmötet den 22.3.2022

1 Den finländska församlingen i Norge och dess medlemmar

Den finländska församlingen i Norge är en del av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas arbete för finländare som utomlands. Församlingen grundades 1994 som ett resultat av förhandlingar mellan statliga och kyrkliga representanter från Norge och Finland. Den verkar som ett religiöst samfund i hela landet i enlighet med norsk lagstiftning.

De personer som är fast bosatta i Norge och som är medlemmar i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan vara medlemmar i församlingen. Eftersom Norge inte tar ut separat kyrkoskatt kan religiösa samfund efter ansökan få stöd av staten och kommunerna för sin verksamhet. Kyrkostyrelsen gör med stöd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) upp en förteckning över de medlemmar i kyrkan i Finland som är fast bosatta i Norge. Sommaren 2016 meddelade Norges kulturministerium att man avslutar det stödförfarande som endast baserar sig på befolkningsregisterförteckningen. Beslutet gäller endast församlingar i de lutherska folkkyrkorna i Sverige, Island och Finland som arbetar för de i Norge fast bosatta medlemmarnas väl.

Därför har man utgående från Kyrkostyrelsens förteckning kontaktat alla medlemmar och begärt att de bekräftar sitt medlemskap så som förutsätts av de norska myndigheterna. Sedan 2017 har statsstöd utbetalats endast för de medlemmar som efter sommaren 2016 personligen har bekräftat att de vill vara medlemmar även i den finländska församlingen i Norge. I början av år 2021 hade församlingen 2 206 medlemmar som berättigade till stöd av den norska staten och kommunerna i Norge.

Enligt församlingens medlemsregister har 2 571 medlemmar som var fast bosatta i Norge och som var medlemmar av kyrkan i Finland bekräftat sitt medlemskap i Den finländska församlingen i Norge vid slutet av år 2021. Det är 62 % av antalet medlemmar (4 117) som var berättigade till statsstöd år 2016.


2 Årsmöte, kyrkorådet och församlingens hyreslokaler

2.1 Årsmöte [Årsmøte]

Årsmötet av Den finländska församlingen i Norge hölls som distansmöte (Zoom och telefon) på grund av pandemin 11.3.2021. Det årsmötets reglemente som blev godkänt år 2019 tillåter deltagande i årsmötet med hjälp av elektroniska hjälpmedel.

2.2 Kyrkorådet [Styre]

Efter årsmötet 2021 bestod kyrkorådet av följande medlemmar:

Riitta Helgestad, Hamar – ordförande [styreleder]
Sanna Frew, Oslo
Hanna Karlsson, Ullensaker
Kirsti Kuosa, Tromsö
Minna Laru, Trondheim – vice ordförande
Anssi Elenius, Oslo, finländarnas präst – sekreterare [daglig leder]

Dessutom hade kyrkorådet två suppleanter:

Jouni Carlsson, Nittedal
Eeva Jansson, Bergen

År 2021 sammanträdde kyrkorådet åtta gånger: Den 19.1, 1.3, 20.4, 12.5, 31.5, 17–19.9, 24.10 och 25.11.2021.

På grund av pandemin hölls kyrkorådets möten i huvudsak på distans. I september kunde man ordna mötesseminarium i Trondheim och i oktober hölls möte i Oslo.

2.3 Hyreslokaler som församlingen använt

Församlingens kontor finns sedan våren 2017 i en hyrd lokal i Norska kyrkans förvaltningsbyggnad (Kirkens hus, Oslo). Nära kontakter till Norges kyrka är en fördel för den finländska församlingens arbete. Därför har man förlängt hyresavtalet och ingått avtal om att flytta kontorslokaler till det nya Kyrkans hus som är under planering. Det nya huset blir färdigt tidigast i början av år 2025.

För gudstjänster och övrig verksamhet i Oslo, som vanligtvis anordnats ungefär en gång i månaden, har man som vanligt hyrt lokaler av den svenska Margaretakyrkan. Hyran för lokalerna har betalats i enlighet med antalet evenemang. När statliga eller lokala restriktioner förhindrade ett mötestillfälle, betalades ingen hyra för lokalen.

I Bergen (Nykirken menighetshus) har man i regel varje vecka från och med början av år 2019 hyrt en församlingslokal för barnklubbens verksamhet.

För kyrkliga förrättningar, gudstjänster och övriga evenemang i andra delar av Norge har man i första hand enligt behov hyrt Norska kyrkans församlingslokaler. Ibland har man inte behövt betala någon hyra alls för lokalerna.

2.4 Upprätthållande av medlemsregistret och församlingens kommunikation

Hanna Blomqvist som hade skött församlingssekreterarens uppgifter på församlingens kontor sade upp sig under våren och arbetsförhållandet upphörde 31.7.2021. Kyrkorådet beslöt att ett tidsbundet projekt förverkligas för den tidigare planerade medlemskampanjen. För detta projekt anställdes två medlemssekreterare. Rekryteringen ägde rum under våren och medlemssekreterarna Mia Moss och Anniina Reinholdtsen började 1.9.2021. Syftet med projektet är att försäkra att alla finländska kyrkomedlemmar som bor i Norge är medvetna om att de har rätt till kyrkans stöd. Under hösten har medlemssekreterarna per brev och telefon kontaktat dem som ännu inte bekräftat sitt medlemskap i Den finländska församlingen i Norge. Kyrkorådet har beslutat att fortsätta det tidsbundna medlemsprojektet så att det avslutas 31.3.2022.

Information om aktuella frågor publicerades på församlingens webbplats (finskekirken.no), och församlingens Facebook-sida uppdaterades regelbundet.

Församlingens medlemstidning, Kirkonkukko–Kyrktuppen, publicerades i april och november. Tidningen skickades till alla hem i vilka det bor en medlem av kyrkan i Finland som har bekräftat sitt medlemskap. Upplagan var 3 000 st.

2.5 Ekonomi

Finländarnas präst (daglig leder) och kyrkorådets ordförande (styreleder) har ansvarat för församlingens penningrörelse.

Församlingens bokföring har skötts av BDT Viken Regnskap AS. I början av året tog man i bruk ett elektroniskt bokföringssystem, som minskar antalet rutiner som utförs på kontoret.

Revisionen har skötts av BDO AS (statsautorisert revisor Erik H. Lie).


3 Församlingens evenemang och den finländska prästens arbete

3.1 Gudstjänster och övrig verksamhet på olika håll i landet

Besluten om hur man skulle hålla möten gjordes genom att följa myndigheternas direktiv, det norska ekumeniska rådets anvisningar och den lokala sjukdomssituationen. År 2021 kunde man utföra cirka hälften av den sedvanliga mängden gudstjänster på grund av begränsningar som orsakats av pandemin. De traditionella adventskyrkorna med julsånger kunde till skillnad från år 2020 även bjuda på kyrkkaffe och kaka.

Babycaféet som startades år 2017 i Oslo samlades igen från och med hösten en gång i veckan i läsrummet i Margaretakyrkan. Den finska kören kunde inte samlas.

I Bergen har Katrin Sofia Heyland frivilligt ordnat den finska barnklubben. Också i Bergen har klubbens möten skett på nätet då Nykirkes församlingshus varit stängt.

Statistik över gudstjänster och övriga evenemang under 2021 finns som bilaga.

3.2 Kyrkliga förrättningar och själavård på modersmålet

Församlingens medlemmar och deras närstående har möjlighet att begära kyrkliga förrättningar av finländarnas präst. Församlingen står för resekostnaderna när han besöker en medlem i Den finländska församlingen i Norge.

Anssi Elenius, som sedan sommaren 2015 arbetar som finländarnas präst i Norge, förrättade under 2021 sju dop, två vigslar och två jordfästningar på olika håll i Norge. Antalet personer som deltog på plats blev färre än vanligt, men förrättningarna kunde nästan alltid följas via församlingsmedlemmarnas egna mobila videoenheter. Under de kyrkliga förrättningarna och förberedelserna av dem användes ofta flera språk: finska, svenska, norska, engelska och tyska. Under hösten 2021 ökade speciellt antalet dop, men på grund av pandemin blev man tvungen att skjuta upp dem till en senare tidpunkt.

Finländarnas präst besökte också finländare i fängelse, på sjukhus och på vårdinrättningar om så önskades. I den personliga själavården fick församlingsmedlemmarna pastoral hjälp för livets utmaningar på sitt eget modersmål.

3.3 Frivilliga och de viktigaste samarbetsaktörerna

Omkring tio personer hjälper vanligtvis till med att ordna kyrkkaffen i Oslo. Två frivilliga har arbetat med uppgifter som kyrkvaktmästare i Oslo. I andra delar av landet deltog omkring 80 frivilliga med att genomföra evenemangen.

De viktigaste samarbetsaktörerna för Den finländska församlingen i Norge år 2021 var:
• Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, enheten för arbete bland finländare utomlands
• Finlands ambassad i Oslo
• Finländska sällskap och norsk-finska föreningar verksamma runt om i Norge
• Svenska kyrkan i Norge (Margaretakyrkan i Oslo)
• Den islandske menigheten i Norge
• Den norske kirke
• Den svenska kyrkans arbete på finska
• Norges kristne råd
• Finsk-norska kulturinstitutet (FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt)