Årsberättelse 2022

Godkänd på årsmötet den 28.3.2023

1 Den finländska församlingen i Norge och dess medlemmar

Norges finländska församling är en del av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas arbete för utomlandsfinländare. Församlingen grundades 1994 som ett resultat av förhandlingar mellan statliga och kyrkliga representanter från Norge och Finland. Den verkar som religiöst samfund i hela landet i enlighet med norsk lagstiftning.

De personer som är fast bosatta i Norge och som är medlemmar i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan vara medlemmar i församlingen. Eftersom Norge inte tar ut separat kyrkoskatt kan religiösa samfund efter ansökan få offentligt stöd av norska staten och kommunerna för sin verksamhet. Norges nya lag om religionsfrihet som trädde i kraft i början av år 2021 förutsätter att anmälan till ett norskt religiöst samfund sker personligen.

Kyrkostyrelsen gör med stöd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) upp en förteckning över de medlemmar i Finländska kyrkan som är fast bosatta i Norge. Man har utgående från Kyrkostyrelsens förteckning kontaktat alla medlemmar och begärt att de också bekräftar sitt medlemskap i den finländska församlingen i Norge. I början av år 2022 hade församlingen 2 354 medlemmar som berättigar till offentligt stöd av den norska staten.


2 Församlingens förvaltning

2.1 Årsmöte [Årsmøte]

Årsmötet av den finländska församlingen i Norge hölls som distansmöte (Zoom och telefon) 22.3.2022. Enligt det år 2019 godkända årsmötets stadgar kan man delta i årsmötet med hjälp av elektroniska hjälpmedel.

På grund av att församlingens organisation förnyades utarbetade kyrkorådet ett förslag för att uppdatera församlingens stadgar. Årsmötet 2022 godkände de förslagna förändringarna och aktualiserade stadgarna togs i bruk under år 2022.

2.2 Kyrkorådet [Styre]

Efter årsmötet 2022 bestod kyrkorådet av följande medlemmar:

Riitta Helgestad, Hamar – ordförande [styreleder]
Sanna Frew, Oslo
Hanna Karlsson, Ullensaker
Kirsti Kuosa, Tromsö
Minna Laru, Trondheim – vice ordförande [nestleder]
Anssi Elenius, Oslo, finländarnas präst – sekreterare [daglig leder]

Dessutom hade kyrkorådet två suppleanter:

Jouni Carlsson, Nittedal
Eeva Jansson, Bergen

År 2022 sammanträdde kyrkorådet sju gånger: 27.1, 2.3, 7–8.5, 29.5, 11.6, 23–25.9, 18.12.

Kyrkorådets möten hölls i huvudsak på distans. I september kunde man ordna mötesseminarium i Bergen.

2.3 Hyreslokaler som församlingen använt

Församlingens kansli finns sedan våren 2017 i en hyrd lokal i Norska kyrkans förvaltningsbyggnad (Kirkens hus, Oslo). Nära kontakter till Norges kyrka är en fördel för den finländska församlingens arbete. Därför har man förlängt hyresavtalet och ingått avtal om att flytta kontorslokaler till det nya Kyrkans hus som är under planering. Det nya huset blir färdigt tidigast i början av år 2025.

För gudstjänster och övrig verksamhet i Oslo, som vanligtvis anordnats ungefär en gång i månaden, har man som vanligt hyrt lokaler av den svenska Margaretakyrkan. Hyran för lokalerna har betalats i enlighet med antalet evenemang.

I Bergen (Nykirken menighetshus) har man varje vecka hyrt en församlingslokal för barnklubbens sammanträden.

För kyrkliga förrättningar, gudstjänster och övriga evenemang i andra delar av Norge har man i första hand enligt behov hyrt Norges kyrkas församlingslokaler. Ibland har man inte behövs betala någon hyra alls för lokalerna.

2.4 Upprätthållande av medlemsregistret och församlingens kontor

Under hösten 2021 och våren 2022 genomfördes ett tidsbundet medlemsprojekt för vilket församlingen anställde två medlemssekreterare. Medlemssekreterarna Mia Moss och Anniina Reinholdtsen har per brev och telefon kontaktat dem som ännu inte bekräftat sitt medlemskap i den finländska församlingen i Norge. Syftet med projektet var att försäkra att alla medlemmar i Finländska kyrkan som bor i Norge är medvetna om att de har rätt till kyrkans stöd. Det tidsbundna projektet inleddes 1.9.2021 och avslutades 31.3.2022.

Under våren 2022 inledde kyrkorådet rekryteringar till nya uppgifter enligt den nya arbetsorganisationen. Totalt 14 ansökningar kom in till uppgiften som församlingskoordinator. Till uppgiften valdes Lilli Snellman som började som ny anställd i huvudsyssla 1.9.2022. Mia Moss anställdes som tillfällig församlingskoordinator för tiden 1.3–31.8.2022. Hon arbetar som församlingens medlemssekreterare på arvodesbasis från och med 1.9.2022.

2.5 Ekonomi

År 2022 hade finländarnas präst, kyrkorådets ordförande och församlingskoordinatorn haft användarrättigheter till församlingens bankkonton. Under hösten bereddes en övergång i enlighet med organisationsförändringen, så att församlingskoordinatorn sköter om dagliga ekonomiska ärenden. I enlighet med de nya reglerna beslutade kyrkorådet att församlingens namn tecknas [signaturrett] av kyrkorådets ordförande [styreleder] och vice ordförande [nestleder] tillsammans [i felleskap]. Kyrkorådet har beviljat Lilli Snellman och Anssi Elenius rätt att sköta ekonomiärenden [prokura]. Ekonomiuppföljningsgruppen som grundades av kyrkorådet samlades varje månad från och med hösten. Den fungerar som stöd för församlingskoordinatorn och underlättar övervakningen av församlingens ekonomi som är på hela kyrkorådets ansvar.

Församlingens bokföring har skötts av BDT Viken Regnskap AS. Församlingen har i bruk ett elektroniskt bokföringssystem, som minskar antalet rutiner som utförs på kontoret. Fakturorna kommer till det elektroniska bokföringssystemet och bokföraren konterar dem före församlingskoordinatorn godkänner dem för betalning i banken. Alla medlemmar i kyrkorådet har tillträde till att följa med församlingens ekonomi i det elektroniska bokföringssystemet. Enskilda manuella gireringar i nätbanken förutsätter godkännande av minst två personer.

Revisionen har skötts av BDO AS (statsautorisert revisor Erika H. Lie).


3 Församlingens tillställningar och den finländska prästens arbete

3.1 Gudstjänster och övriga tillställningar på olika håll i landet

År 2022 strävade man efter att genomföra samma mängd gudstjänster som före pandemin. De nya orterna för finländarnas adventskyrkor och julsånger var Bodø och Kristiansand. Efter adventsgudstjänsterna bjöd församlingen på kyrkkaffe och kaka särskilt på de orter som inte har en finländsk förening eller dess resurser inte räcker till för att ordna servering.

Babyklubben i Oslo samlades en gång i veckan i läsesalen i Margaretakyrkan. Sedan år 2022 har Anniina Reinholdtsen varit ledare för gruppen mot arvode. Finländska sångkvällar började ordnas igen på hösten 2022. Peetu Karjalainen har lett sångkvällarna mot arvode.

I Bergen ordnades den finska barnklubben som samlas varje vecka fortfarande av Katrin Sofia Heyland på volontärsbasis.

Musikerna som uppträtt på finländarnas gudstjänster har fått adekvata arvoden.

Statistik över gudstjänster och övriga evenemang under 2022 finns som bilaga till årsberättelsen.

3.2 Församlingens kommunikation

Information om aktuella frågor publicerades på församlingens webbplats (finskekirken.no), och församlingens Facebook-sida uppdaterades regelbundet.

Församlingens medlemstidning, Kirkonkukko–Kyrktuppen, publicerades i maj och november. Tidningen skickades till alla hem i vilka det bor en medlem i Finländska kyrkan som har bekräftat sitt medlemskap. Upplagan var 2 800 st.

På hösten 2022 inledde kyrkorådet rekryteringen av en kommunikationsansvarig enligt den nya organisationen. Totalt 17 ansökningar kom in för uppgiften och intervjuerna flyttades till år 2023.

3.3 Kyrkliga förrättningar och själavård på modersmålet

Församlingens medlemmar och deras närstående har möjlighet att begära kyrkliga förrättningar av finländarnas präst. Församlingen står för resekostnaderna när finländarnas präst besöker en medlem i den finländska församlingen i Norge.

Finländarnas präst i Norge Anssi Elenius förrättade under 2022 tio dop, sex vigslar och två jordfästningar på olika håll i Norge. Ofta skedde deltagandet i kyrkliga förrättningar även på distans. Under de kyrkliga förrättningarna och förberedelserna av dem användes ofta flera språk: finska, svenska, norska, engelska och tyska.

Finländarnas präst besökte också finländare i fängelse, på sjukhus eller vårdinrättningar om så önskades. I den personliga själavården fick församlingsmedlemmarna pastoral hjälp för livets utmaningar på sitt eget modersmål.

3.4 Volontärer och de viktigaste samarbetsaktörerna

Omkring tio personer hjälper vanligtvis till med att ordna kyrkkaffen i Oslo. Två frivilliga har arbetat med uppgifter som kyrkvaktmästare i Oslo. I andra delar av landet deltog omkring 80 volontärer med att genomföra evenemangen.

De viktigaste samarbetsaktörerna för Den finländska församlingen i Norge år 2022 var:
• Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, enheten för arbete bland finländare utomlands
• Finlands ambassad i Oslo
• Finländska sällskap och norsk-finska föreningar verksamma runt om i Norge
• Svenska kyrkan i Norge (Margaretakyrkan i Oslo)
• Den islandske menigheten i Norge
• Den norske kirke
• Den svenska kyrkans arbete på finska
• Norges kristne råd
• Finsk-norska kulturinstitutet (FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt)