Information om förändringar

Nytt medlemsregister från 1.1.2017 – alla medlemmar måste med sin egen underskrift bestyrka sin vilja att vara medlemmar av den finländska församlingen.

De nordiska församlingarna måste förnya sina medlemsregister.

Det norska kulturministeriet (Kulturdepartementet) ändrar sin understödspraxis i fråga om nordiska kyrkor som verkar i Norge.

Från och med början av 2017 får de nordiska folkkyrkorna i Norge offentligt stöd enbart för de medlemmar som har ”aktivt gett uttryck” för sitt medlemskap. Alla medlemmar måste med sin egen underskrift bestyrka sin vilja att vara medlemmar av den finländska församlingen och själv skicka in blanketten per post till församlingen.

Norge har ingen separat kyrkoskatt. Norska kyrkan får tack vare sin i grundlagen definierade ställning sin finansiering direkt från staten. Dessutom kan ”tros- och livsåskådningssamfund” ansöka om ekonomiskt stöd från skattemedel.

Detta stöd har tidigare baserat sig på ett register från Befolkningsregistercentralen över i Norge bosatta medlemmar av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Denna praxis, som man kommit överens om med de norska myndigheterna, har också följts av Svenska kyrkan och Isländska folkkyrkan.

I somras 2016 meddelade kulturministeriet att dessa medlemsförteckningar från myndigheterna i grannländerna inte längre duger som medlemsregister. Liksom svenskarna och islänningarna blir vi nu tvungna att bygga upp ett nytt medlemsregister för finländska församlingen i Norge.

Finländska församlingen är beroende av stödet från norska staten för sin verksamhet. När ni i höst får blanketten ber vi att ni undertecknar och returnerar den. På så sätt kan vi även i framtiden verka för finländare bosatta i Norge.

Anssi Elenius
Präst

(Kyrktuppen-tidning 2/2016, september)

Gammal praxis:

Kyrkans medlem i Finland – medlem i den finländska församlingen i Norge

Församlingens medlemmar utgörs av i Norge fast bosatta medlemmar av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Dessa personer är antecknade som frånvarande medlemmar i den församling, på vars område de senast bott i Finland.

Kyrkostyrelsen för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland skickar årligen en medlemsförteckning till den finländska församlingen i Norge. Befolkningsregistercentralen i Finland samlar på begäran av Kyrkostyrelsen in uppgifter om finska kyrkans medlemmar som är fast bosatta i Norge. Församlingen söker årligen ekonomiskt stöd i Norge genom att lämna sin i Finland utställda medlemsförteckning till de norska myndigheterna (Fylkesmannen i Oslo og Akershus). Tros- och livsåskådningssamfund kan inom ramen för den norska lagstiftningen ansöka om statligt och kommunalt bidrag för sin verksamhet.

Församlingen har ingen egen kyrkobokföring, utan meddelar om kyrkliga förrättningar, såsom dop, vigslar och jordfästningar, till de berörda medlemmarnas respektive församlingar i Finland.