Årsmöte 2021

to 11.3 kl. 18.00
Församlingens logo.

Anmälan avslutad

Årsmötet arrangeras digitalt (Zoom) och medlemmar kan anmäla sig på denna webbplats.

Ärenden vid mötet

1. Mötets öppnande
2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare,
två protokolljusterare och rösträknare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
4. Godkännande av mötets arbetsordning
5. Årsberättelse 2020
6. Godkänt bokslut 2020
7. Verksamhetsplan och budget för året 2021
8. Val av:
- Kyrkorådets ordförande för en period av två år
- En ledamöte i kyrkorådet för en period av två år
- En ledamöte i kyrkorådet för en period av två år
- En suppleant i kyrkorådet för en period av två år
- Valberedning för det nästa årsmötet
- Auktoriserad revisor för år 2021
9. Mötets avslutande

Församlingens kansli skickar mötesmaterialet och anvisningarna till deltagande digitalt en vecka innan årsmötet.